Pozvánka na členskú schôdzu

Dátum: 01.05.2014 | Kategória: Úradné oznamy

Dňa 18.05.2014, t.j. v nedeľu o 14,30 hod. sa uskutoční v Kultúrnom dome Papradno v estrádnej sále zhromaždenie vlastníkov Združenia drobných lesomajiteľov, pozemkové spoločenstvo Papradno, na ktorom bude zhodnotená činnosť združenia a hospodársky výsledok za rok 2013.

Prezentácia členov ZDL – PS bude prebiehať od 13,30 do 14,30 hod. v rokovacej miestnosti. Zhromaždenie vlastníkov sa bude riadiť nasledovným programom, ktorý schválil výbor ZDL-PS na zasadnutí dňa 11.03.2014.

Program:

 1. Otvorenie rokovania zhromaždenia vlastníkov – vykoná súčasný predseda.
 2. Oboznámenie prítomných s programom a rokovacím poriadkom, spôsobom hlasovania, s % účasti – vykoná súčasný predseda.
 3. Voľba:
  • predsedu zhromaždenia,
  • hlavného skrutátora,
  • zapisovateľa,
  • dvoch overovateľov zápisnice – vykoná súčasný predseda.
  Vedenia sa ujíma zvolený predseda zhromaždenia.
 4. Odsúhlasenie požiadavky vlastníkov, aby ZDL-PS Papradno tak ako doteraz, platilo za vlatníkov daň z nehnuteľnosti z obhospodarovaných lesných pozemkov správcovi dane (obec Papradno).
 5. Oboznámenie prítomných s aktualizovaným znením Zmluvy o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach upravenej v zmysle pripomienok na zasadnutí zhromaždenia vlastníkov konanom dňa 26.01.2014 - oboznámi predseda ZDL-PS.
 6. Prednesenie návrhu Mzdovej smernice na odmeňovanie volených členov riadiacich orgánov - prednesie predseda ZDL-PS - diskusia a hlasovanie o prijatí.
 7. Prednesenie správy o výsledkoch hospodárenia za rok 2013 a zámeroch na rok 2014, ekonomická správy a návrhu na rozdelenie zisku, správy dozornej rady, diskusia k nim a hlasovanie o prijatí.
 8. Zloženie slávnostného sľubu novozvolených orgánov ZDL – PS Papradno a odovzdanie riadiacej funkcie novozvolenému výboru a dozornej rade.
 9. Žiadosť o sponzorský príspevok podali Turisti obce Papradno.
 10. Všeobecná diskusia.
 11. Záver.

V prípade, že sa na zhromaždenie vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností nedostaví nadpolovičná väčšina hlasov členov, bude v tom istom termíne uskutočnené náhradné zhromaždenie. Ak sa nemôžete zúčastniť na zhromaždení osobne, môžete splnomocniť rodinného príslušníka (manžela/ku, rodiča, súrodenca, deti..........), alebo zvoleného člena výboru a dozornej rady ZDL-PS Papradno. Priložené splnomocnenie vyplňte, podpíšte a prineste na zhromaždenie vlastníkov, alebo zašlite na našu adresu (v priloženej obálke). V prípade, že zastupovaním poveríte inú osobu ako rodinného príslušníka alebo zvoleného člena výboru a DR, poverenie je nutné úradne overiť.

Prosíme členov ZDL - PS Papradno, aby sa v čo najväčšom počte zúčastnili (prípadne splnomocnili inú osobu) na zhromaždení vlastníkov, nakoľko sa musia prerokovať niektoré nedoriešené otázky týkajúce sa Zmluvy o pozemkovom spoločenstve a odsúhlasiť hospodárske výsledky za rok 2013 a výška podielov za rok 2013.

Priložený súbor [PDF - 96.73 kB]


06.07.2015 | Oznámenie

Dňa 21.06.2015 o 14:00 v Kultúrnom dome Papradno sa konalo valné zhromaždenie, na ktorom bolo prijaté nasledovné uznesenie.


03.06.2015 | Oznámenie o konaní valného zhromaždenia

Združenie drobných lesomajiteľov, pozemkové spoločenstvo Papradno v likvidácii, IČO: 17060834 oznamuje konanie valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa 21.06.2015 o 14:00 hod. v kultúrnom dome Papradno.


21.11.2014 | Oznámenie o vstupe do likvidácie

Združenie drobných lesomajiteľov, pozemkové spoločenstvo Papradno v likvidácii


18.08.2014 | Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie

Združenie lesomajiteľov Papradno, pozemkové spoločenstvo prostredníctvom prípravného výboru oznamuje konanie ustanovujúceho zasadnutia zhromaždenia vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností nového pozemkového spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. septembra 2014 o 13.00 hod v Kultúrnom dome Papradno.


26.05.2014 | Pozvánka na členskú schôdzu

Dňa 29.06.2014, t.j. v nedeľu o 13,00 hod. sa uskutoční v Kultúrnom dome Papradno zasadnutie zhromaždenia vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností.

staršie oznamy

Anketa

Je táto stránka pre Vás prínosom?

áno (98 hlasov, 67%)

nie (49 hlasov, 33%)

Celkovo hlasov: 147